Čo znamená peňažný tok? – Definícia a príklad

Rôzne oblasti, ktoré súvisia s cashflow

Hotovosť je považovaná za dušu podnikania. Bez hotovosti, podnikania alebo dokonca a obchodník nemôže prežiť. Preto je dôležité merať, koľko peňazí ide do podnikania a z neho odchádza. S rovnakým účelom bol vytvorený aj pojem cash flow. 

Obchodníci môžu zistiť čistú sumu hotovosti, ktorá sa pohybuje dovnútra a von z koncernu. Poďme pochopiť peňažný tok hlbšie. 

Čo je peňažný tok?

Grafika zobrazujúca peňažný tok

Ako už bolo uvedené, peňažný tok je tok čistých peňažných prostriedkov a iných ekvivalentných vecí do podniku az podniku. 

Ak obchodník dostane za svoju investíciu dividendy, bude to predstavovať prílev hotovosti. Medzi ďalšie príklady prílevu patria peniaze z predaja, licenčných poplatkov, dlžníkov, úrokov atď.

Naopak, peniaze vynaložené na nákup akcií alebo čohokoľvek budú znamenať odliv hotovosti. Zvyčajne pozostáva z príjmov a kapitálových výdavkov. 

Vo väčšine finančných správ je hlavným cieľom posúdiť peňažný tok, jeho vznik a kam smeruje. Peňažný tok je dôležitý na to, aby sme vedeli, ako si spoločnosť finančne vedie a ako lepšie dokáže znášať akúkoľvek finančnú nestabilitu. 

Podnik by mal mať pozitívny peňažný tok, aby si udržal dobré meno a prilákal investorov. Znamená to, že podnik má väčší prílev ako odlev hotovosti.

Pozitívny peňažný tok znamená:

  • Likvidné aktíva firmy sa zvyšujú.
  • Môže splácať úvery prijaté od bánk a veriteľov. 
  • Môže pokryť všetky svoje výdavky, zaplatiť akcionárom a oveľa viac. 

Okrem toho spoločnosť s finančnou flexibilitou dokáže odolať akýmkoľvek výzvam. Investorov lákajú aj tie spoločnosti, ktoré majú pozitívny cash flow.

Analýza peňažných tokov pomocou výkazov peňažných tokov

Výkaz cashflow spoločnosti

Na analýzu likvidity a ziskovosti každého podniku potrebujete výkaz peňažných tokov. Ide o formálny finančný výkaz popisujúci zdroj a použitie hotovosti spoločnosti počas určitého obdobia. 

Analytici a investori používajú výkaz peňažných tokov na určenie schopnosti spoločnosti generovať hotovosť a pokryť jej prevádzkové náklady. 

Najdôležitejším finančným výkazom spoločnosti je výkaz peňažných tokov. Je to jedna z rozhodujúcich častí popri súvahe a výkaze ziskov a strát. 

Príklad peňažného toku:

Tu je ilustrácia výkazu peňažných tokov spoločnosti, ktorá vám pomôže objasniť tento pojem. 

Peňažný tok z operáciíSuma
Čistý príjem$60,000
Prírastky k hotovosti
Odpisy$20,000
Zvýšenie splatných účtov$10,000
Odpočítania z hotovosti
Zvýšenie pohľadávok $20,000
Zvýšenie zásob$30,000
Čistá hotovosť z operácií$40,000
Cash flow z investovania
Nákup zariadenia$5,000
Cash flow z financovania
Splatné poznámky$7,500
Peňažný tok za ukončený mesiac$42,500
  • Sumy v modrých dolároch vedú k odlivu hotovosti. Napríklad nárast zásob naznačuje, že podnik pridal zásoby v tejto hodnote do súvahy. Kúpili sme však zásoby $30 000, čím sme znížili hotovosť. 
  • Čierna suma naznačuje prílev hotovosti. Napríklad vo výkaze ziskov a strát sa ako náklad uvádza odpis $20 000. Neznižuje však žiadnu hotovosť. Preto ho pripočítavame späť k čistému príjmu. 

Z tabuľky vyššie vidíte, že výkaz peňažných tokov má tri časti. Každý úsek má v podnikaní svoj význam a vedie k prílevu a odlivu peňažných prostriedkov.

Spodný riadok

Peňažný tok je životne dôležitý pre pochopenie toho, ako dobre funguje podnikanie. Veľa ľudí si to mýli so ziskami, no nie sú to isté. Zisky sú čistým príjmom obchodníka. Naopak, peňažný tok je čistá suma peňažných prostriedkov prichádzajúcich a odchádzajúcich z podnikania. 

Plynulé posúvanie