Čo je to správa aktív? Definícia a príklad

Aspekty správy aktív

Aktíva predstavujú významné investície pre podniky, pretože prinášajú značné výnosy. Správa a starostlivosť o všetky druhy majetku je kritické pre firmy, aby zabezpečili bezproblémové vyhľadávanie a likvidita. Byť inteligentný a informovaný pri investovaní a využívaní fondov umožňuje rastový potenciál. 

Čo je to správa aktív?

Správa aktív zahŕňa monitorovanie a investičné portfóliá v priebehu času získavanie, udržiavanie a obchodovanie s investíciami s potenciálom rastu hodnoty. Niekoľko odborníkov ponúka služby správy majetku pre podniky vrátane jednotlivých správcov aktív, investičné banky, poskytovateľov finančných služieb atď. Títo odborníci zvažujú súčasné portfólio aktív a spôsoby, ako zmierniť riziko a zvýšiť jeho hodnotu. 

Portfólio k rastu nedochádza riadením interných aktív, ale aj analýzou trhových trendov a prieskumom na mikro a makro úrovni.

Pochopenie fungovania správy aktív

Správa majetku

Poskytovatelia služieb správy aktív uplatňujú stratégie na navrhovanie, udržiavanie a rozširovanie portfólií aktív klienta. Okrem toho zabezpečujú diverzifikáciu pridaním rôznych tried aktív, počítajúc do toho dlhopisov, nehnuteľnosť, podielové fondy, vlastného imania, komodít, hotovosť, obchodovateľné cenné papiere atď. 

Zamestnávanie odborných správcov aktív zabezpečuje, aby podniky fungovali pod stálou odbornosťou. Oni ušetrite čas, peniaze a námahu firmy ručným výberom vhodných možností. Okrem toho títo odborníci zabezpečujú, že riziko zostáva vyvážené tým, že investujú do rovnako rizikových a menej rizikových možností.

Proces správy aktív prebieha takto:

  1. Posúdenie existujúcich aktív a určenie účelu portfólia aktív je prvým krokom k správe aktív. 
  2. Správca aktív hĺbkovo analyzuje existujúce aktíva, aby skontroloval ich schopnosť splniť aktuálne ciele.
  3. Potom skontrolujú, do akej miery môžu aktíva realizovať svoju hodnotu a účel.
  4. Manažér posudzuje budúce snahy, ich realizovateľnosť atď. a na základe toho identifikuje potrebné nové aktíva. 
  5. Títo profesionálni poskytovatelia finančných služieb monitorujú životný cyklus aktíva, jeho efektivitu a náklady na údržbu.
  6. Ďalej merajú mieru odpisovania majetku a jeho vplyv na celkovú hodnotu. Okrem toho tieto určujú potenciálne riziko v kvantifikovateľnej forme spojenej s každým aktívom. 
  7. Koniec nastáva, keď manažér odhadne životnosť aktíva, zostatkovú sumu a stratégiu likvidácie.

Príklady správy majetku 

Správcovská spoločnosť

Nasledujú niektoré príklady správy aktív:

  1. Známe inštitúcie správy aktív

Špičkoví klienti si vyberajú poskytovateľov služieb správy aktív, ktorí popri týchto službách ponúkajú aj osobného finančného poradcu. Existuje niekoľko investičných možností na obohatenie klientov portfólio. Inštitúcie ako BlackRock kontrolujú klientovu daňovú situáciu, požiadavky na likviditu a príjem. 

  1. Stredne hodnotné spoločnosti spravujúce aktíva

Spoločnosti ako Vanguard sú k dispozícii pre malých investorov, ktorí sú pripravení investovať v strednom rozsahu. Keď sa zdroje spoja, môžu sa pozrieť na možnosti, ako sú podielové fondy. Títo klienti sa nestresujú umiestnením alebo štruktúrou aktív. Ale vkladajú aktíva do centrálneho investičného portfólia.

  1. Techniky správy digitálnych aktív

Firmy, ktoré chcú ponechať správu aktív interne, môžu investovať do digitálnych nástrojov špecializovaných na tieto služby a zamestnancov, ktorí s nimi budú pracovať. Algoritmy navyše pomôžu pri práci s portfóliami so sledovacím softvérom ako centrálnou databázou aktív. 

Zhrnutie

Diagram správy majetku

Niekoľko správcovských spoločností a individuálni manažéri sa zaoberajú rôznymi aspektmi sektora. Umožňuje podnikom zmierniť riziká a zvýšiť hodnotu ich portfólia.

Napísať komentár