Čo je to úroková sadzba? Definícia a príklad

Aké sú úrokové sadzby? Definícia a príklad

Keď ide o finančnú činnosť, požičiavanie a požičiavanie sú spoločné prvky. Je faktom, že nikto nevstúpi do podnikateľského sveta bez toho, aby si zabezpečil podstatu zisku. Úroková sadzba je jedným z týchto prvkov kľúčovým zdrojom ziskov pri poskytovaní a prijímaní pôžičiek

Aj pokiaľ ide o obchodovanie, úrokové sadzby majú svoj vlastný význam. Tu dešifrujeme všetko, čo je potrebné vedieť o úrokovej sadzbe a jej funkcii pri obchodovaní a iných finančných aktivitách.

Čo je to presne úroková sadzba?

Hodnota úrokových sadzieb rastie

Úroková sadzba je pojem, ktorý finančný svet často používa. Pre pochopenie úrokovej sadzby môžeme povedať, že je to len suma. Je to tak sumu, ktorú má veriteľ právo účtovať od dlžníka

Úroková sadzba je percentuálna suma odvodená zo sumy istiny. Istina je skutočná suma, ktorú dlžník dostane na financovanie iných finančných aktivít. 

Takýto požičaný fond možno použiť aj pri obchodovaní s pákovým efektom atď. Úroková sadzba zvyčajne vzniká na ročnej báze pod skratkou APR. Jednoducho sa rozširuje ako ročná percentuálna sadzba.

Pochopenie úrokovej sadzby

Keď dlžník dostane od veriteľa aktívum, môže ho použiť na rôzne účely. Preto je úrok poplatkom, ktorý veriteľ vyberá od dlžníka za takéto použitie. 

Aktívum sa môže pohybovať od jednoduchej hotovosti až po spotrebný tovar a komodity. Vo všetkých transakciách požičiavania však zohrávajú zásadnú úlohu úrokové sadzby. Pôžička môže byť na akékoľvek konkrétne použitie alebo financovanie. Jednotlivci si môžu napríklad požičať peniaze na nákup alebo financovanie iných aktivít; obchodné firmy si požičiavajú na rozšírenie svojho portfólia a pod. 

Teraz ich môže dlžník aktíva alebo peňazí splatiť jednorazovou sumou alebo vopred stanovenými splátkami. Výška úrokovej sadzby však závisí od miery rizika, ktoré má požičiavajúca strana. Vysoko riziková pôžička bude mať vysoký úrok a naopak.

Príklad úrokovej sadzby

Príklady rôznych úrokových sadzieb

Koncept úrokovej sadzby môžeme zjednodušiť na príklade. Osoba si napríklad vezme hypotéku $200 000 od banky a úroková sadzba, ktorú banka uplatňuje, je 5%. V takom prípade, keď si dlžník želá vrátiť $200 000, úroková sadzba sa pripočíta k sume istiny. Celková splatná suma bude teda $200 000+ (5% x $200 000) = $200 000 + $10 000 = $210 000.

Je to bod, v ktorom úroková sadzba ukazuje ziskovú časť transakcie.

Druhy úrokových sadzieb

  • Jednoduchá úroková sadzba: Jej výpočet vychádza z čiastky istiny vynásobenej úrokovou sadzbou a časom.
  • Zložená úroková sadzba: Na rozdiel od jednoduchého úroku sa jeho výpočet berie ako- p X [(1 + úroková sadzba)n − 1], kde p znamená sumu istiny a n znamená počet zložených období.

Úroková sadzba a obchodovanie

Úroková sadzba je pojem, pri ktorom sa bankovému sektoru darí. Banky poskytujú pôžičky a vyberajú úrokové sadzby, aby získali svoje zisky. Nie je to však jediná doména, kde úroková sadzba vidí svoje uplatnenie. 

V binárnom obchodovaní tiež dochádza k zapojeniu úrokových sadzieb. Con obchodníkov môže obdobne použiť úrokový derivát ako úvery s úrokovou sadzbou. Úrokový derivát nie je nič iné ako finančný nástroj s hodnotou. Ale, hodnota tohto derivát alebo finančný nástroj súvisí s pohybmi úrokových sadzieb. To znamená, že kedykoľvek sa úrokové sadzby pohybujú nahor alebo nadol, hodnota nástroja bude kolísať. 

Medzi úrokové deriváty patria futures, binárne opcie atď. Hlavné využitie tohto typu derivát je hedging, ktorý sám o sebe neznamená nič iné ako investíciu, ktorá znižuje riziká.

Plynulé posúvanie